Tattoo Removal Laserstudio Ink Out

hèt adres in de regio Midden-Noordholland om van je tattoo af te komen

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de laserstudio en een cliënt waarop de studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen laserstudio

De laserstudio is verplicht om de cliënt zowel voor als tijdens de behandeling, op een duidelijke wijze in te lichten over de aard, omvang en doel van de behandeling.

De met de cliënt gesloten behandelingsovereenkomst bevat een inspanningsverplichting van de laserstudio. De laserstudio zal de behandeling naar beste kunnen verrichten maar kan geen resultaten garanderen.

De laserstudio wijst de cliënt erop dat na behandeling de mogelijkheid van een pigmentafwijking bestaat.

De laserstudio wijst de cliënt erop dat bij metaalhoudende inktsoorten de mogelijkheid bestaat dat deze niet voor 100% verwijderd kunnen worden.

De door de laserstudio aan de cliënten verstrekte informatie berust op de actuele stand van zaken in de wetenschap. Voor risico’s die tot op de dag van vandaag niet bekend zijn kunnen wij geen verantwoording nemen.

De studio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig door middel van een e-mail uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de laserstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de studio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de studio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komen kan de studio de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

De laserstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de kliniek en de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient de behandeling contant vooraf te betalen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de laserstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Deze gegevens dienen te bestaan uit naam, adres- en contactgegevens, informatie over relevante lichamelijke of medische aandoeningen.

Deze informatie dient te bestaan uit opgave van eventuele allergieën, huidaandoeningen, hartaandoeningen, diabetes, hemofilie, immuunstoornissen, zwangerschap, medicijngebruik, drugsgebruik en eventuele complicaties die kunnen ontstaan door bijzondere werkzaamheden of hobby’s die de cliënt uitvoert.

De laserstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De laserstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

De behandelaar van de laserstudio zal foto’s maken van vòòr en na de behandeling ten behoeve van het dossier van de cliënt. Alleen na toestemming van de cliënt mag de laserstudio deze foto’s gebruiken op de website en social media.

6. Aansprakelijkheid

De laserstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie als aangegeven in artikel 5.

De laserstudio is niet aansprakelijk voor het niet volledig kunnen verwijderen van de onderhuidse inkt na het overeengekomen aantal behandelingen. Dit niet volledig kunnen verwijderen kan namelijk afhangen van de soort inkt en wijze van tattoeren.

De laserstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

7. Garantie

De laserstudio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door de studio geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

8. Beschadiging & diefstal

De laserstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De studio meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de studio. De laserstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de studio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de laserstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de studio het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Hygiëne

De cliënt zorgt zelf voor een goede persoonlijke hygiëne van het te behandelen lichaamsdeel vòòr aanvang van de behandeling.

Omwille van hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegestaan in onze studio. Blindegeleide honden uitgezonderd.

Onze studio is 100% rook- en drugsvrij.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de laserstudio en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.